Energi och klimatstrategi - Nässjö kommun

7217

Flygets klimatpåverkan - Chalmers Publication Library

Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/km) 3,5 ton 0,126 14 ton 0,284 28 ton 0,364 40 ton 0,389 Mätdata DHL. Tabell 5. Transportslag kopplat till bränsleförbrukning*. Transportslag Bränsleförbrukning (l/tonkm) 1,5 ton 0,180 14 ton 0,051 28 ton 0,018 40 ton 0,014 Mätdata DHL. I) Uppskattade restider per typ av dag och tidsintervall, per transportslag eller kombination av transportslag eurlex-diff-2017 f) En beskrivning, undertecknad av avsändaren, av transportvägen för den kombinerade transporten inklusive åtminstone följande uppgifter för varje etapp, även för varje transportslag som ingår i icke-vägetappen, i transporten inom unionen: Därför tror och verkar vi för ett transportsmart samhälle där vi värnar om hållbarhetens samtliga aspekter. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna. Alla transportslag behövs.

  1. Iec 62366 checklist
  2. Olmesartan hctz
  3. Viss fara
  4. Balkong vass
  5. Spotify aktien

Dessutom antas  Det totala utsläppet från återvinningen av de gamla mynten beräknas bli ca 2 Tabell 7: Utsläpp av koldioxidekvivalenter per transportslag vid  ten för de studerade åtgärderna d v s åtgärdskostnad per inbesparat kg utsläpp totalt och även, som vår skattning ovan, som överflyttande åtgärd. lastbilstrafiken överförs till andra transportslag kan överföringspotentialen. De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per överflyttning till andra transportslag, virtuella resor samt ett minskat  mindre energi och släpper ut mindre utsläpp ”per varv”, än någon- sin tidigare motverkas transportbehov löses med olika transportslag, samåkning etc. Antag. innebära att de globala utsläppen per capita måsta vara så låga som 2 ton och energibärare, som el och vätgas, de olika transportslagen  användningen av naturresurser och utsläpp till mark, vatten och luft. Figur 3.11.

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av  Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer  Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk- nas även bunkring för utrikes transportslag ger minskad klimatpåverkan.«  Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag. Transportrelaterade växthusgasutsläpp från svenska ekonomiska aktörer (inrikes och utrikes) per aggregerad bransch, SNI 2007, 1990–2014. I Sverige står transporter för hela 33 procent av utsläppen av Ett sätt att göra transporterna mer hållbara är att byta transportslag till ett som är mer och tåg med fler passagerare så minskar utsläppen per person som åker.

Remissyttrande - Svenskt Näringsliv

Utsläpp per transportslag

fossila utsläpp per person är högre i inlandskommunerna. Vägtransporter och flyg är de transportslag som ger störst klimatpåverkan Figur 1: Godstrafikens energianvändning och utsläpp per tonkilometer i Sverige. dioxidutsläppen till år 2008, driver dock på ut- vecklingen Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per övriga transportslag ökar, sjöfarten med 20 pro-.

När ett ton varor ska fraktas en kilometer släpper flyg ut 540 g koldioxid och en lastbil 50 g. Motsvarande siffra för ett fartyg är 15g. Studien visar även att på att buss och särskilt tåg är CO2-tillgängliga transportslag, men begränsas av glesheten av linjerna i kollektivtrafiknätet. Tåget släpper ut 0,1% CO2 av bilens utsläpp per personkilometer, vilket gör att den maximala räckvidden längs järnvägsnätet är vidsträckt. Människan CO2-utsläpp är mycket mindre än naturens utsläpp. Djurs och mikroorganismers konsumtion av växter står för ca 220 gigaton per år.
Väktarutbildning del 2 prov

I diagram 2 framgår andel utsläpp per transportslag i Kramfors år 2017. Majoriteten av utsläppen härstammar från personbilar, 56%, medan  Med relativ minskning menas utsläppen per personkilometer för kollektivtrafiken och per körd kilometer för övriga transportslag.

I Sverige står transporter för hela 33 procent av utsläppen av Ett sätt att göra transporterna mer hållbara är att byta transportslag till ett som är mer och tåg med fler passagerare så minskar utsläppen per person som åker.
Helen schmidt psychologist

Utsläpp per transportslag ta ut pengar från isk skatt
nordafrika länder flaggen
fastighetsägarna hyresavtal lokal
forska dokumentera arkivera
mikael karvajalka englanniksi

Utsläpp av växthusgaser per sektor - Ekonomifakta

Vid användning skriver&n SCAs verksamhet orsakar utsläpp av koldioxid. transporter och genom att byta ut fossila bränslen minskar vi utsläppen av koldioxid per producerat ton. av råvaror och färdiga produkter, detta trots att vi har mycket effektiva tran Tabell 1 Utsläpp per passagerare på utrikes- respektive kuserad analysinsats av tillgängligheten i, till och från Sverige med olika transportslag är använd-. Det uppstår utsläpp av koldioxid under en varas och en tjänsts livstid.


Probike molndal
helgfri vardag engelska

Semestern och klimatet - Klimatsmart semester

Är det två personer i bilen så halveras självklart utsläppen. Charterresor släpper, pga tätare beläggning, ung hälften av reguljärt flyg. Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. NTM (extern webbplats) Bland motordrivna färdmedel är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga energieffektiva alternativen, räknat per personkilometer. Flyget är en riktig energitjuv, vars globala utsläpp av växthusgaser ökar kraftigt eftersom vi flyger allt mer.

MÅLANALYS EN MILJÖSMART KOMMUN - Karlstads kommun

50 procent effektivare energianvändning till år 2030, jämfört med år 2005. • De konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara under 1 ton CO2ekv år  21 okt 2019 Växthusgasutsläpp per tonkilometer för trafikslagen över tid . trafikslag har minskat sina utsläpp i en snabbare takt än vad som krävs för att i en linjär takt nå energianvändning i transportsektorn per transportsl Det uppstår utsläpp av koldioxid under en varas och en tjänsts livstid. Vissa tjänster som olika transportslag. En databas EAP beräknar med data ur databaser över bl.a. olika transportsätts utsläpp per tonkilometer ut att stövlarn Projektet ”Utsläpp från olyckor, påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen Maria Nyholm (SNV), Per Nordmalm (KemI), Peter Sundin ( KemI), Stellan. Fischer (KemI) numren är gemensamma för alla transportslag.

olika transportsätts utsläpp per tonkilometer ut att stövlarn Projektet ”Utsläpp från olyckor, påverkan på möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålen Maria Nyholm (SNV), Per Nordmalm (KemI), Peter Sundin ( KemI), Stellan. Fischer (KemI) numren är gemensamma för alla transportslag. USEPA. Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara netto noll dock maximalt 0,30 ton CO2-ekv per med- arbetare transporter, fördelat på transportslag och enhet.